Maturitní ročník: Společenské vědyVybrané kapitoly z ekonomie

Hodinová dotace: jednoletý seminář – 2 hodiny týdně

Vybrané kapitoly z ekonomie

Cíle předmětu:

V rámci semináře, který předpokládá základní znalosti získané v rámci výuky předmětu Základy společenských věd, se studenti seznamují s vybranými ekonomickými tématy. Prohlubuje se jejich porozumění světu ekonomie a je cíleně rozvíjena schopnost vyjadřovat své ekonomické názory k probíraným tématům. Konkrétně jsou probírány okruhy, s kterými se žák v běžném životě setkává, např. marketing, výzkum trhu, bankovnictví, burzy, cenné papíry, personalistika a management. V rámci předmětu jsou rozvíjeny rozmanité schopnosti a dovednosti související s orientací v ekonomii. Žáci se učí porozumět ekonomii jako celku, umí nacházet souvislosti mezi jednotlivými ekonomickými tématy.
Seminář je určen pro žáky, kteří chtějí pokračovat ve studiu ekonomie, politologie, práva, či jiných společenskovědních oborů.

Obsah učiva:

učivo

  • marketing
  • výzkum trhu
  • bankovnictví
  • cenné papíry
  • burzy
  • management
  • personalistika
žák

  • chápe rozdílnost mezi mikroekonomií a makroekonomií
  • rozumí filozofii marketingu a marketingového mixu
  • orientuje se v možnostech výzkumu trhu
  • je obeznámen se systémem bankovnictví v ČR
  • chápe roli centrální banky
  • orientuje se v bankovních produktech i cenných papírech
  • je obeznámen s možnostmi investování na burzách
  • porozumí roli a funkci manažera
  • je obeznámen s průběhem přijímacího pohovoru, stylem a typem pohovoru, dokáže napsat životopis, zvládne pracovat se zákoníkem práce a obchodním zákoníkem