Maturitní ročník: Společenské vědyVybrané kapitoly z psychologie

Hodinová dotace: jednoletý seminář - 2 hodiny týdně

Vybrané kapitoly z psychologie

Cíle předmětu:

Charakteristika předmětu: Cílem výuky je poskytnout studentům impulsy pro reflexi mravních hodnot, vlastních i společenských. Předmětem semináře jsou základy jednotlivých teoretických i aplikovaných oborů psychologie, jedná se o kapitoly z obecné psychologie, dějin, kapitoly z psychologie klinické a sociální, seznámení se základy psychologie vývojové. Seminář by měl umožnit porozumět obsahu psychologie, podstatě lidského myšlení a jednání, vhled do reakcí člověka. Dalším cílem výuky je naučit se lépe dorozumět s druhými, prohloubit vhled do mezilidských situací a podpořit kreativitu a otevřenost novým myšlenkám a názorům. Důraz je kladen na aktivní formy učení, v nichž si studenti budou osvojovat žádoucí sociální dovednosti formou zážitku na sobě samém.

Obsah učiva:

učivo

 • Obecná psychologie
   - navazující studium na poznatky získané v rámci výuky Základů společenských věd
  • Rozlišení jednotlivých psychologických disciplín
  • Základní terminologie v oblasti psychologie
  • Základní díla a autoři oboru - obecná psychologie
 • Sociální psychologie
  • Sociálního rozměr člověka pohledem psychologie
  • Žák se naučí do jisté míry předvídat chování lidí podle sociálního kontextu, v němž se nacházejí
 • Klinická psychologie
  • Rozvíjení schopnosti introspekce, posílení vnímavosti a citlivosti v dialogu
  • Žák je veden k porozumění osobnosti v celé její celistvosti, ovlivněné kulturními, vývojovými, sociálními a dalšími determinantami
 • Vývojová psychologie
  • Seznámení s podstatou psychického vývoje jedince
  • Žák je schopen orientovat se v oblasti psychologie osobnosti, ve vývoji osobnosti a jejího vztahu k okolí
 • Sebepoznávací techniky