Gymnázium Praha 4, Na Vítězné pláni (Vítězná pláň)


Skrytý nadpis

Články z intranetu...


  Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in E:\xampp\htdocs\system\xhtml\head.php on line 190

  Warning: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in E:\xampp\htdocs\system\xhtml\head.php on line 207

Vyhledávání

Dějepis

Předmět DĚJEPIS je vyučován ve 4-letém i 6-letém studiu v rozsahu od pravěku po nejnovější dějiny. Výuka dějepisu je pro studenty povinná od prvního do předposledního ročníku v rozsahu dvou hodin týdně.

Prostřednictvím mezipředmětových vztahů klade koncepce předmětu důraz na pochopení dějinného procesu a porozumění kauzalitě historických jevů od počátků do současnosti v komplexních souvislostech dějin politických, kulturních, sociálních a hospodářských. Národní dějiny jsou pojímány jako nedílná součást dějin evropských a světových. Student je veden ke kritickému hodnocení dějinných procesů a jejich interpretaci, k pochopení odlišností a specifického historického vývoje jednotlivých oblastí a z toho plynoucích důsledků pro současnost. Prostřednictvím výuky dějepisu je student cíleně veden k porozumění vlastní identity a snadnější orientaci v soudobém světě.

V maturitním ročníku představuje Dějepis výběrový seminář v rozsahu dvou hodin týdně. Seminář rozšiřuje a systemizuje učivo celého dějinného období se zaměřením na vybrané historické problémy obecné povahy a „významné mezníky“ českých i světových dějin. Prohlubuje již dosažené učivo z běžných hodin dějepisu tak, aby byl žák schopen zařazovat události do kontextu, měl ucelenější obraz o dějinách a dokázal se orientovat v současném dění na základě poznání dějinných zkušeností. Dále seznamuje se základním přehledem v otázkách dějepisného bádání s poukazem na vývoj historiografie jako vědního oboru. Nedílnou součástí výuky je též rozvíjení samostatné práce žáků, osvojení si způsobů zpracování odborného textu, práce s prameny a odbornou literaturou, schopnosti kultivovaného projevu, věcné argumentace a obhájení vlastního názoru na základě relevantních argumentů. Zájemcům o problematiku soudobých dějin je na našem gymnáziu určen výběrový předmět Seminář soudobých dějin. Studenti si jej volí s dvouhodinovou dotací týdně v posledním, tedy maturitním ročníku. Cíleným záměrem semináře je hlubší studium problematiky dějin 20. století. Předmět rozšiřuje a doplňuje problematiku dějinného vývoje uplynulého století s důrazem na souvislosti a pochopení historických jevů v úrovni národních, evropských a obecně světových dějin. Seminář reflektuje hlavní problémy a procesy světového vývoje uvedeného období. Detailněji je sledován zejména vývoj mezinárodních vztahů, konfliktů a politiky velmocí. Nedílnou součástí výuky je též postižení hlavních trendů vývoje české a československé společnosti v průběhu 20. století. Prostřednictvím kritického hodnocení dějinných procesů a jejich možné interpretace seminář umožňuje snazší porozumění specifickému vývoji jednotlivých oblastí a z toho plynoucích důsledků pro současnost. Prostřednictvím dalšího z nabízených seminářů Československé a české dějiny po roce 1945 se studenti hlouběji seznamují s problematikou našich nejnovějších dějin v období 1945-1992. Seminář reflektuje stěžejní problémy vývoje československé společnosti v období od konce druhé světové války do zániku společného státu. Hlavní pozornost je zaměřena na objasnění zásadních momentů tzv. poúnorového vývoje československé společnosti (předpoklady komunistického monopolu moci, masová nezákonnost padesátých let, reformní hnutí let šedesátých, období normalizace).Výuka se zaměřuje na postižení hlavních trendů československého vývoje vymezeného období v souvislostech dějin politických, kulturních, sociálních a hospodářských. Některá problémová témata předpokládají přesahy před rok 1945. Realizace výuky je zamýšlena formou přednášek vyučujícího, výstupů žáků, projekcí dokumentárních filmů a práce s prameny (především archivní materiály, dobový tisk, memoáry) a odbornou literaturou. V semináři nazvaném Dějiny duchovní kultury se studenti seznamují v chronologickém přehledu s nejvýznamnějšími projevy duchovní kultury lidstva. Výběr kulturologické problematiky je koncipován tak, aby předmět doplňoval a rozšiřoval vědomosti studentů ze společenskovědních předmětů - základů společenských věd a dějepisu. V jednotlivých tematických celcích jsou probírány specifické jevy duchovní kultury v oblasti Asie, Evropy, Ameriky a Afriky. V dějinném kontextu jsou probírány a diskutovány jevy světových náboženství, kulturní tradice vybraných regionů i specifika uměleckých forem. V rámci studia dějepisu si studenti mohou v posledních ročnících volit též dvouletý výběrový seminář Komparativní pojetí dějin. Seminář umožňuje hlubší poznání dějinného vývoje společenských systémů od starověku po současnost. Komparativní přístup umožňuje studentům propojit vědomosti získané v průběhu studia ve společenskovědních vyučovacích předmětech, zejména v dějepisu, zeměpisu, základech společenských věd, dějinách umění a literatuře. Systémový přístup k proměnám civilizačního a kulturního vývoje v jednotlivých oblastech světa podněcuje studenty k hlubšímu porozumění odlišným etnokulturním společnostem a vede k překonávání zažitého europocentrického pohledu na minulost i přítomnost našeho světa. Struktura semináře zároveň umožňuje hlubší porozumění tradici evropského vývoje a přispívá k uvědomělému evropanství tolerantně otevřenému ostatnímu světu. Připravuje studenty k tomu, aby se lépe orientovali ve složitých společenských jevech existujících v současné době na naší planetě a byli citlivější a vnímavější v porozumění etnickým a sociálně kulturním rozdílům života jednotlivých národů.

Při výuce využíváme nejmodernější učební texty, dějepisné atlasy, dějepisné mapy v elektronické podobě a řadu dalších pomůcek, zejména videodokumenty a audiovizuální prezentace. Jako doporučenou dějepisnou učebnici upřednostňujeme čtyřdílnou řadu, která vznikla pod vedením historika prof. Petra Čorneje.

Čornej, P. (ed.): Dějepis pro gymnázia a střední školy I.-IV. díl

 • Popelka, M. – Válková, V.: Dějepis 1. Pravěk a starověk. SPN, Praha 2001.
 • Čornej, P. – Čornejová, I. – Parkan, F.: Dějepis 2. Středověk a raný novověk. SPN, Praha 2001.
 • Hlavačka, M.: Dějepis 3. Novověk. SPN, Praha 2001.
 • Kuklík, J. – Kuklík, J.: Dějepis 4. Nejnovější dějiny. SPN, Praha 2002.

K výuce dějepisu a společenských věd slouží několik specializovaných učeben vybavených dataprojektorem. Škola se aktivně zapojuje do dějepisných olympiád, soutěží a projektů s historickou tematikou (např. Příběhy bezpráví ). K rozvíjení dějepisných znalostí a zálib studentů slouží i další formy činnosti na naší škole:

Historický klub GVP

Jedná se o volné sdružení, jehož náplní je vytvářet předpoklady a oborové zázemí pro studenty, kteří projevují hlubší zájem o dějinnou problematiku a obecné rozšíření historického povědomí. Činnost Historického klubu, založeného na naší škole v roce 2001, obecně zahrnuje pořádání přednášek a diskusí na vybraná historická témata, pořádání besed se zajímavými hosty (většinou pamětníci či badatelé), odborné zpracování vlastních témat studentů a následné veřejné prezentace jejich výstupů, diskuse nad nově vydávanými knihami, časopiseckými články či zajímavými filmovými dokumenty. Cíleným záměrem je taktéž osvojování způsobů zpracování odborného textu, práce s prameny a odbornou literaturou, nahlédnutí do metodiky historikovy práce, zvládnutí a obecná kultivace mluveného projevu, schopnosti věcné argumentace a obhájení vlastního názoru. V neposlední řadě jsou též pořádány odborné exkurze s historickou tematikou. Nejsilnější zastoupení má přednášková činnost se zaměřením na problematiku českých a světových dějin 20. století. Během několikaleté existence Historického klubu se v rámci "středečních přednášek" již vystřídalo mnoho zajímavých hostů (za všechny alespoň jmenujme Ivana Medka, Tomana Broda, Jiřího Málka, Věru Olivovou, Pavla Breta, Zdeňka Mahlera, Kamilu Bendovou, Milana Paumera, Eduarda Stehlíka, Janu R. Friesovou, Václava Tikovského, Stanislava Motla, Emanuela Mandlera, Boleslava Lutonského, Ivana Šedivého aj.), ale též "domácích pedagogů", kteří využili této možnosti k seznámení studentů s historickými problémy a ději, na které se při běžné výuce dějepisu nedostává tolik potřebného času.

Paumer.JPG, 5 kB

Mahler.JPG, 12 kB

Milan Paumer

Zdeněk Mahler

Studentská odborná soutěž

Jedná se o projekt, který je realizován ve spolupráci s Gymnáziem Elišky Krásnohorské (Ohradní), Praha 4. Podstatou jsou studentská zpracování odborných témat a následné prezentace výsledků celoročního badatelského úsilí před odbornou komisí, která sestává z pedagogů obou participujících škol a z externistů z vysokoškolských pracovišť. Svojí strukturou jsou prezentace podobné klasickým obhajobám. V auditoriu jsou zastoupeni jako hosté jak učitelé, tak studenti zúčastněných škol, kteří se mohou do debaty aktivně zapojit. Soutěž probíhá ve dvou hlavních sekcích - sekce humanitních věd a sekce přírodních věd - vždy podle tematického zaměření studentské práce. Na závěr celodenních studentských výstupů jsou vyhlášeny výsledky. Ohodnoceni jsou studenti, jejichž práce obsadily první místa. Studenti dostávají kromě diplomů též finančně zajímavé (dle umístění odstupňované) poukázky na odběr hodnotného zboží (knihy, CD). Všichni účastníci taktéž obdrží osvědčení o účasti ve studentské vědecké soutěži. Ocenění se dá využít při přijímacím řízení na některé vysoké školy. Samostatná studentská činnost je pro zúčastněné studenty celkovým přínosem a první průpravou pro pomaturitní studium na vyšších typech škol. Ukázky některých dějepisných témat studentských prací z minulých ročníků:

 • Československé paravýsadky z Velké Británie - studie k dějinám druhého československého odboje
 • Charta 77 - pohled na osobnost PhDr. Františka Pavlíčka
 • Proměny hodnocení JUDr. Emila Háchy v poválečné historiografii
 • Protektorátní kinematografie a problém kolaborace
 • Smrt Jana Masaryka v souvislosti s událostmi roku1948
 • Předpoklady válečných konfliktů v bývalé Jugoslávii
 • Příčiny neúspěchu Slovenského národního povstání
 • Perzekuce příslušníků československé armády po únoru 1948

Studentská odborná soutěž – prezentace

Studentská odborná soutěž – porota

konference2.JPG, 8 kB

konference1.JPG, 13 kB

Dějepisné exkurze

Pořádání exkurzí na historicky zajímavá místa u nás i v zahraničí představuje nejen obohacení tradiční výuky, ale též napomáhá k hlubšímu pochopení časoprostorových souvislostí a přímému "kontaktu s dějinami". Takřka každoroční tradicí se již stala dějepisná exkurze Po stopách světových válek (Osvětim/Birkenau - Krakov - Zborov - Kyjev - Podkarpatská Rus - Dukla). Z dalších zajímavých akcí lze uvést exkurzi do Berlína, návštěvu Památníku Terezín, prohlídku expozice protinacistického odboje v Petschkově paláci, návštěvu stálé expozice prvního a druhého československého odboje v Armádním muzeu ČR, návštěvu Památníku Vojna a Muzea třetího (protikomunistického) odboje v Příbrami, exkurzi do Národního archivu ČR aj. Součástí dějepisných exkurzí jsou též návštěvy aktuálně pořádaných výstav s historickou tematikou.

Osvětim

Berlínská zeď

osvetim.JPG, 8 kB