Gymnázium Praha 4, Na Vítězné pláni (Vítězná pláň)


Skrytý nadpis

Články z intranetu...

Vyhledávání

Základy společenských věd

V rámci obsahově velice pestrého předmětu základy společenských věd (ZSV) rozvíjíme přehled studentů o nejrůznějších oblastech společenskovědního vzdělání. V jednotlivých ročnících jsou postupně tematizovány základy teorie státu a práva, politologie, světových náboženství, ekonomie, psychologie, sociologie a filosofie.

Při výuce se soustředíme zejména na praktickou použitelnost učiva, na to, abychom studentům poskytli znalosti i schopnosti potřebné k životu ve společenském a kulturním prostředí současné České republiky, Evropy a světa. Z tohoto důvodu, zaprvé, cíleně podporujeme dovednosti související s vyhledáváním a aktivním i kritickým zpracováním informací. Proto, zadruhé, klademe důraz na schopnost srovnávat jednotlivé zdroje a účelně je propojovat (využíváme práci s tradičními prameny - učebnicemi, odbornou literaturou - i novými, elektronickými médii - internetem, videotechnikou). Proto také, zatřetí, rozvíjíme dovednosti potřebné k vyjádření a obhajobě vlastních názorů či postojů.

V průběhu studia se zároveň s rostoucím věkem a zkušeností studentů důkladněji soustřeďujeme na uvedení do vědecké praxe jednotlivých společenskovědních disciplin a filosofie. Studenti se například učí interpretovat, navazovat vlastním ústním i písemných projevem na texty z dějin i současnosti jednotlivých oborů, jimiž se v rámci našeho předmětu zabýváme.

Studentům, kteří se o společenské vědy zajímají hlouběji, naše gymnázium nabízí celou řadu volitelných seminářů: seminář ekonomický, politologický, seminář psychologie, estetiky, kulturní antropologie nebo seminář rozumět současnosti. Zájemcům navíc nabízíme možnost účastnit se různých projektů nebo soutěží.

Naše gymnázium rovněž spolupracuje s neziskovými organizacemi: jde o společnosti Člověk v tísni nebo Amnesty International.

Používané učebnice

Právo

Ryska: Právo pro střední školy. Praha: Fortuna, aktualizovaná vydání.
Kol.: Právo pro každý den / Street Law. Praha: Partners Czech, 2001.

Politologie

David: Politologie. Olomouc: nakl. Olomouc, aktualizovaná vydání.
Heywood: Politologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008.
Heywood: Politické ideologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008.

Výchova ke zdraví

Říčan: Psychologie - příručka pro studenty. Praha: Portál, 2006.

Náboženství

Štampach: Přehled religionistiky. Praha: Portál, 2008.

Etika

Anzenbacher: Úvod do etiky. Praha: Academia, 2001.
Nesvadba: Filosofie a etika. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006.
LaFollette (ed.): The Oxford Handbook of Practical Ethics. Oxford University Press: Oxford, 2003.

Psychologie

Říčan: Psychologie - příručka pro studenty. Praha: Portál, 2006.
Hill: Moderní psychologie. Praha: Portál, 2004.
Gross: Psychology - the science of mind and behaviour. Abingdon: Hodder Arnold, 2009.

Sociologie

Urban: Sociologie. Praha: Eurolex Bohemia, 2006.
Giddens: Sociologie. Praha: Argo, 2000.
Disman: Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2002.

Filosofie

Zenaty, Liessmann: O myšlení - úvod do filosofie. Olomouc: Votobia, 1994.
Blecha: Filosofická čítanka. Olomouc: nakl. Olomouc, 2000.

Estetika

Ptáčková, Stibral: Estetika. Olomouc: Rubico, 2002.

Rozumět současnosti

Petrusek: Společnosti pozdní doby. Praha: Slon, 2007.
Používané jazykové učebnice 2011/12