Gymnázium Praha 4, Na Vítězné pláni (Vítězná pláň)


Skrytý nadpis

Články z intranetu...


    Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in E:\xampp\htdocs\system\xhtml\head.php on line 190

    Warning: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in E:\xampp\htdocs\system\xhtml\head.php on line 207

Vyhledávání

Výuka cizím jazykům

Na naší škole se vyučuje čtyřem cizím jazykům – angličtině, němčině, francouzštině a španělštině. V rámci nepovinného předmětu je možná výuka ruštiny. Angličtině se vyučuje v návaznosti. V tomto jazyce proto předpokládáme u studentů určitý stupeň pokročilosti a tento jazyk tedy nevyučujeme od úplných začátečníků. Po nástupu do prvního ročníku provedeme vstupní testy a podle výsledků rozdělíme studenty. Po zopakování známého učiva navážeme ve studiu tam, kde je třeba. Druhý jazyk si studenti vybírají a uvádějí na přihlášce ke studiu. Je ovšem nutné si uvědomit, že z organizačních důvodů nelze vždy vyhovět všem studentům / např. situace, kdy se na daný jazyk přihlásí pouze 5 zájemců /. Snažíme se zohlednit pokročilost studentů v cizích jazycích již při vytváření tříd / u šestiletého studia /. Ve třídách čtyřletého studia se anglický jazyk vyučuje ve skupinách stejné pokročilosti, které jsou tvořeny studenty paralelních tříd.

Volitelnými předměty jsou v anglickém jazyce příprava ke zkoušce FCE, příprava ke zkoušce CAE, konverzace a etika, dále konverzace v německém a francouzském jazyce.

Pro výuku cizích jazyků jsou ve škole jazykové učebny, vybavené moderním nábytkem s netradičním uspořádáním lavic pro usnadnění komunikace mezi žáky navzájem. Samozřejmostí v hodinách cizích jazyků je práce s videotechnikou a audiotechnikou, stejně jako využívání počítače a interaktivní tabule.

Kromě základních učebnic / níže uvedených / používáme v hodinách na doplnění vybrané části dalších učebnic a originální texty z beletrie a časopisů. Komunikace v hodinách je vedena téměř výhradně v cizím jazyce, využíváme formy práce ve dvojicích a skupinách. Studenti jsou vedeni k práci na projektech, které jsou prezentovány před ostatními spolužáky.

Ve škole působí 20 vyučujících cizích jazyků, jsou mezi nimi zastoupeny všechny věkové kategorie, tedy od začínajících až po ty, kteří disponují dlouholetými zkušenostmi. Všichni jsou aprobovanými jazykáři a většina z nich má za sebou studijní pobyt v zemi, jejímuž jazyku vyučují. Na škole vyučují na plný úvazek tři rodilí mluvčí. Američan pan José Babiera pracuje převážně v maturitních a předmaturitních ročnících a vyučuje některé volitelné předměty. Paní Ilka Hübner se významně podílí na výuce němčiny a vyučuje všechny hodiny německé konverzace. Paní Ingrid Birhanzl vyučuje španělský jazyk na všech úrovních pokročilosti

Anglický jazyk

Základními učebnicemi je řada English File, kterou používáme na nejrůznějších úrovních od New English File Pre – Intermediate, přes pokročilejší Intermediate, Intermediate Plus, Upper – Intermediate až po učebnici Advanced. Jako doplňující materiály mají studenti k dispozici učebnice ke zkouškám FCE a CAE a další materiály k rozšíření slovní zásoby a vylepšení gramatiky např. Grammar in Use a Vocabulary in Use na různých úrovních pokročilosti. Učebnice jsou doplňovány také anglickými časopisy Bridge a Friendship.

Volitelnými předměty v anglickém jazyce je konverzace, příprava ke zkoušce FCE, CAE a etika.

Zahraničním zájezdem, který se pravidelně koná zejména pro studenty druhých a třetích ročníků, je poznávací zájezd do Anglie, většinou do Londýna a okolí. Bývá přibližně týdenní a kromě možnosti seznámit se s památkami a zajímavostmi mají účastníci i šanci poznat způsob života v anglických rodinách.

Studenti maturitního ročníku mají každoročně možnost navštívit za výhodných podmínek USA. Organizátorem desetidenního výletu a tím nejlepším průvodcem je Američan prof.Babiera.

Mezi další zajímavosti, kterými se snažíme zpestřit výuku, patří návštěvy divadelních představení v angličtině, vycházky do centra Prahy s cizojazyčným výkladem a plněním úkolů, návštěvy kulturních a informačních středisek a knihoven (British Council), informativní návštěvy vysokých škol pro zájemce o budoucí studium v anglickém jazyce.

Studenti mají možnost se zúčastnit několika soutěží. Ve školní konverzační soutěži mohou vítězové postoupit do dalších postupových kol, v soutěžích pořádaných organizacemi Společnost přátel USA a City and Guilds soutěží o hodnotné ceny a poměřují své schopnosti se studenty jiných škol. Skupina studentů se každoročně připravuje na republikové klání akce Mezinárodní studentský parlament. Obsahem jsou tématicky zaměřené diskuse a práce v zájmových sekcích, jednacím jazykem je angličtina.

Německý jazyk

Německý jazyk je vyučován ve čtyřletém studiu jako druhý cizí jazyk, v šestiletém (v rámci DSD-programu) jako první cizí jazyk. Základními učebnicemi jsou Schritte international (Hueber Verlag) a Direkt (Klett). K učebnicím používáme řadu dodatkových materiálů, např. časopisy Freundschaft a Deutsch perfekt, noviny Prager Zeitung, výukové programy na internetu i tištěné doplňkové materiály.

Volitelnými předměty v německém jazyce jsou konverzace a seminář DSD.

Součástí výuky NJ jsou návštěvy Goethe Institutu Praha, který nabízí filmová a divadelní představení a autorská čtení, exkurze v knihovně Goethe Institutu Praha a možnost jejího pozdějšího využití, a též návštěva Velvyslanectví SRN v Praze.

Naše gymnázium pořádá každoročně Konverzační soutěž v německém jazyce. Vítěz školního kola postupuje do kola obvodního.

Žáci naší školy mají možnost zúčastnit se výměnného zájezdu do SRN. V současné době je naší partnerskou školou gymnázium Raabeschule Braunschweig. Jednáme i s dalšími školami. Organizujeme též jednodenní nebo vícedenní exkurze do měst v německy mluvících zemích (Berlin, Dresden, Nürnberg, Wien). V rámci DSD-programu zprostředkováváme čtrnáctidenní podnikovou praxi v SRN.

Naše gymnázium patří mezi školy, které nabízí možnost složit zkoušku Deutsches Sprachdiplom II. Jedná se o mezinárodně uznávanou zkoušku, jejíž úspěšné složení umožňuje absolventům studium na německých školách. V rámci DSD-programu si žáci v předmaturitním a maturitním ročníku musí zvolit seminář DSD. Ve třídách DSD-programu vyučuje rodilý mluvčí.

Španělský jazyk

Studenti španělského jazyka si volí tento předmět jako druhý cizí jazyk. I tak dosahují mnohdy velmi kvalitních znalostí a reprezentují naši školu na olympiádách či recitačních soutěžích.

Součástí výuky jsou také návštěvy tématických výstav, Instituto Cervantes a mimo jiné i zahraniční exkurze (např. do Madridu nebo Beracelony).

Co se týče výuky jazyka, hlavními materiály jsou 3 díly knihy Aventura, které odpovídají úrovním A1 až B1 dle evropského referenčního rámce. Učitelé našeho gymnázia aplikují ve svých hodinách moderní metodické postupy a rozvíjejí u svých studentů veškeré jazykové kompetence.

Francouzský jazyk

Francouzský jazyk je vyučován v obou typech studia, ve čtyřletém i v šestiletém, jako druhý cizí jazyk. Žáci zpravidla začínají jazyk od základů a dosáhnou úrovně B1 či B2 dle evropského referenčního rámce. Ve výuce pracujeme s kvalitními učebnicemi, upravenými i autentickými texty publicistického i literárního žánru, cvičnými poslechy a snažíme se dávat důraz na praktickou stránku jazyka.

V předchozích letech jsme uskutečnili poznávací zájezdy do Francie (Paříž, Provence, Normandie) nebo do Švýcarska.

Základní používané učebnice:
Quartier libre nouveau I.
Quartier libre II.
Forum I., II., III

Doplňkové materiály:
Francouzština – maturitní příprava I., II.